Общи условия за ползване на уеб сайта iDeals.bg

Последно обновяване на документа: 19.12.2017г.
Моля, прочетете Условията за ползване внимателно преди да започнете да използвате Уеб сайта iDeals.bg.
Уеб сайтът iDeals.bg е собственост на “Уеб Партнър” ЕООД, създаден за цел да осигурява и поддрържа платформа за купуване и продаване на онлайн оферти за услуги от потребители в цялата страна.
Настоящите Общи условия за ползване регламентират вашия достъп до уеб сайта и използването на услугите на iDeals.bg, включително всяко съдържание, функционалности и услуги, предлагани на и чрез уеб сайта iDeals.bg, наричан накратко „Уеб сайт“.
Тези общи условия са достъпни и се съхраняват на български език на адрес: https://ideals.bg/terms-of-service/.

I. Общи положения

1). Настоящите общи условия представляват договор между потребителите на уеб сайта iDeals.bg и фирма “Уеб Партнър” ЕООД, ЕИК: 203723688, със седалище и адрес на управление: област София, с. Панчарево, ул. Руджери №20, e-mail: info@ideals.bg, за предоставяне на собствения си уеб сайт iDeals.bg за купуване и продаване на услуги онлайн, наричани на кратко оферти, от потребителите на уеб сайта iDeal.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите и упражнява пълномощията, които са му дадени по силата на този договор.

2). Чрез използването на уеб сайта, регистриране на профил в уеб сайтa или чрез кликване за приемане на Условията за ползване, вие приемате настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта iDeals.bg и нашата Политика за защита на лични данни, която се намира тук. Ако не искате да приемете тези Общи условия за ползване и Политика за защита на лични данни, вие нямате право да използвате уеб сайта и неговите услуги. За да използвате Уеб сайта iDeals.bg и услугите предлагани в него и свързаните с него софтуер и услуги, вие трябва да сте прочели и да сте приели всички правила и Общи условия за ползване описани в този документ.

3). “Уеб Партнър” ЕООД има право и може да промени тези Общи условия за ползване по всяко време като промените ще бъдат публикувани в Уеб сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната и на която промените влизат в сила.

4). Ако вие продължите да използвате Уеб сайта iDeals.bg и услугите, които се предлага чрез него, след направените промени по настоящите Общи условия, вие заявявате вашето съгласие с направените промени в Общите условия за ползване на уеб сайта iDeals.bg.

5). С подаването на поръчка в iDeals.bg към Изпълнител (Търговец), потребителят склюва договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите и упражнява пълномощията, които са му дадени по силата на този договор.

II. Термини

 • Уеб сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър на електронен адрес iDeals.bg
 • Търговец е собственикът на уеб сайта Уеб Партнър ЕООД, ЕИК: 203723688, със седалище и адрес на управление: област София, с. Панчарево, ул. Руджери №20, e-mail: info@ideals.bg
 • Потребител е всяко лице, което използва уеб сайта и има регистрация в уеб сайта.
 • Купувачи са потребители, които купуват услуги, публикувани на iDeals.bg.
 • Изпълнители са потребители – юридически лица и фрийлансъри (лица, работещи на свободна практика), които предлагат услуги, чрез оферти публикувани на iDeals.bg.
 • Оферти са услуги, предлагани на уеб сайта iDeals.bg от неговите потребители.
 • Страница на оферта е мястото, на което Изпълнителят трябва да опише своята оферта, условията на офертата и от където Купувачът може да да направи поръчка и да закупи офертата.
 • Персонална оферта е ексклузивно предложение, което изпълнителят може да отправи към купувача в отговор на негови специфични изисквания.
 • Запитване/Запитване за оферта представлява заявката на купувач да получи персонална оферта от изпълнител.
 • Поръчка е официалното споразумение между Купувач и Изпълнител на услуга, след като е била закупена оферта на изпълнителя от страницата на офертата.
 • Чат е мястото, където купувачи и изпълнители могат да комуникират помежду си във връзка с предлаганата оферта.
 • Допълнителни услуги са услуги, които могат да бъдат предлагани и поръчвани допълнително към офертата, разположени в долния край на офертата с допълнителна цена, определена от Изпълнителя.
 • Регистрация/Регистриране е създаването на нов потребителски профил в уеб сайта.
 • Cookies (бисквитки) са малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър или мобилно устройство, подобряващи функционирането на уеб сайта, като запазват информация относно действията, интересите и предпочитаните услуги от потребителя с цел прецизиране на предлаганите услуги.

III. Предмет на договора

1). „Уеб Партнър“ ЕООД поддържа и предоставя за използване от потребители интернет платформа за купуване и продаване на услуги/оферти онлайн при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством Уеб сайта iDeals.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С използването на уеб сайт, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3). Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на IDEALS.BG, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.

4). След кликане на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят офертите, които е избрал. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5). Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че услугите са временно спрени или не са достъпни. При липса на възможност за извършване и доставяне на поръчана оферта /услуга/, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя за невъзможността за приемане на поръчката чрез изпращане на съобщение до Купувача в чат системата на iDeals.bg и извършване на отказ на поръчката, чрез натискане на бутон за отказване. В случай, че е направен паричен превод, Купувачът ще може да избира между възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка.

6). Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

IV. Поръчки

1. Общи положения

1). Потребителите в iDeals.bg могат да направят поръчка на оферта, като натиснат бутон „Поръчай“ на страницата на офертата и извършат плащането чрез избран от предложените методи за плащане.

2). Купувачите могат да поръчат и закупят и персонална оферта, която са получили от Търговеца вследствие на отпратено запитване в страницата на чата.

3). Плащанията на поръчките в уеб сайта се извършват по сметка на „Уеб Партнър“ ЕООД в ролята на оператор на сайта iDeals.bg и се изплащат на Изпълнителите /Търговците/, продаващи в уеб сайта, след потвърждение от Купувача, че услугата /офертата/ е била извършена/доставена. Когато услугата е извършена и това е потвърдено от Купувача, заплатената сума се превежда в потребителския баланс на Търговеца в iDeals.bg. В случай, че Купувачът е бил подведен и не получи заплатената услуга/оферта, „Уеб Партнър“ ЕООД (iDeals.bg) връща парите в неговият потребителски баланс и той може да ги изтегли по всяко време.

4). Поръчка се смята за валидна, когато е направено плащане в iDeals.bg.

5). Към цените, посочени от Изпълнителите се добавят таксите за обработка на плащането. Таксите са обявени на страницата на всяка оферта и се прибавят автоматично към сумата за плащане.

6). Вие, като Купувач, регистриран в сайта iDeals.bg нямате право да предлагате и да правите плащания чрез метод, различен от плащане чрез уеб сайта iDeals.bg. Ако получите предложение за такова плащане, моля, докладвайте незабавно на отдел Поддръжка тук: https://ideals.bg/support/. При нарушения на това условия, iDeals.bg ще закрие свързаните профили, без право на възстановяване.

7). Ние не разкриваме предоставената от нашите потребители информация за плащания. Тази информация е предмет на нашата Политика за защита на лични данни.

8). След като постъпи плащане в системата на iDeals.bg, плащането се потвърждава чрез имейл, а поръчката получава уникален номер.

9). Изпълнителят се задължава да извършва предлаганите от него услуги в срока, който е посочил при публикуването на оферта. Ако причината за неспазването на срока се дължи на действие или искане за промяна/корекция/допълнение към поръчаната оферта от страна на Купувача, Изпълнителят има право на удължаване на срока за предоставяне на поръчаната оферта/услуга.

10). Изпълнителят трябва да предостави завършените файлове и / или доказателства за извършената работа и / или продукти от извършената работа като изпрати необходимите материали на Купувача в страницата за комункация (чата) с помощта на бутона „Прикачи“ в определения срок.

11). Потребителите са отговорни за сканиране на всички прехвърлени файлове за вируси и зловреден софтуер. iDeals.bg не носи отговорност за вреди, причинени в резултат на използването на сайта, неговото съдържание и/или прехвърлянето на файлове между потребители.

12). Изпълнителят може да отмени поръчка без съгласието на Купувача във всеки един момент, когато е възпрепятстват по основателни причини и не може да изпълни поръчката в нужния срок.

13). Купувачите могат да използват опцията „Нуждая се от промяна“, чрез съответния бутон, когато поръчката бъде маркирана като извършена/доставена, докато предадените материали не съвпадат с описанието на офертата и/или на изискванията на Купувача, изпратени до Изпълнителя в началото на приемане на поръчката.

14). Всеки Купувач има право да дава обратна връзка под формата на отзив и оценка от 1 до 5 за качеството на закупените от него оферти, с която да опише опита и удовлетвореността от работата с Изпълнителя и от неговото обслужване.

2. Завършване на поръчка

1). Изпълнителят трябва да предостави завършените файлове и / или доказателства за извършената работа, като изпрати необходимите материали на Купувача в страницата за комункация (чата) с помощта на бутона „Прикачи“ или изпрати продуктите/произведенията от извършената услуга по куриер.

2). След като е предал извършената работа, Изпълнителят трябва да отбележи офертата като завършена, като натисне бутон „Отбележи като завършена“ или „Отбележи като доставена“.

3). Ако предадената работа се нуждае от корекция/промяна, Купувачът може да я върне за преработка, чрез натискане на бутона „Нуждая се от редакция“/“Нуждая се от промяна“, само ако това не противоречи на условията в офертата.

4). След като е била коригирана/преработена предадената работа, Изпълнителят трябва отново да предаде извършеното или доказателствата за изършването й на Купувача.

5). Ако предадената работа е завършена, Купувачът я приема като натисне бутон „Поръчката е завършена“.

6). Когато Изпълнител предаде извършената работа на Купувача на офертата, Купувачът трябва да предприеме действие) в срок до 7 дни (168 часа) след маркирането й от Изпълнителя като завършена/доставена. Купувачът трябва да приеме или да поиска промяна (ако са допустими промени в условията на офертата) в срок до 7 дни (168 часа) след маркирането й от Изпълнителя като завършена/доставена. Ако Купувачът не извърши никакво действие в този срок, т.е. не натисне бутон „Поръчката е завършена“ или бутон „Нуждая се от редакция/промяна“ в този срок от предаването й, неговото бездейстие се счита за приемане на поръчката като завършена и поръчката автоматично получава статус на завършена, а сделката се смята за успешно приключила.

V. ДОСТАВКА

1). Някои от услугите, публикувани в iDeals.bg може да налагат необходимостта от физическа доставка на продукти или произведенията (например, печатни материали или други) в резултат на услугата. В тези случаи Цената за доставка в страната се определя от Изпълнителя и се добавя към офертата.

2). Купувачът носи изцяло риска от повреждане/загубване на продуктите при доставка, в случай че услугата изисква физическа доставка. Веднага след предаване на продуктите на куриер, Изпълнителят се освобождава от риска, който се прехвърля върху Купувача. Потребителите (Купувачи и Изпълнители) в уеб сайта и операторът на уеб сайта iDeals.bg не носят отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Закъснение при доставка от куриер не налага връщане на суми и не позволява анулиране и отказване на поръчки в сайта, стига предаването на поръчката на курерската фирма да е извършено в нужния срок.

3). Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Изпълнителя. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на продуктите, Изпълнителят не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Изпълнителя са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Изпълнителят не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4). При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Купувача адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Купувачът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Купувачът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Изпълнителят се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5). iDeals.bg (Уеб Партнър ЕООД) не носи отговорност при наличие на щети, които са се получили при транспортирането на продуктите или при забавена доставка. Уеб Партнър ЕООД в качеството си на оператор на уеб сайта връща изплатените суми на Купувачите само, ако тези услуги не са извършени и няма доказателство за тяхното извършване и предоставяне на Купувачите от страна на Изпълнителите.

6). iDeals.bg (Уеб Партнър ЕООД) премахва и забранява създаването на профили от страна на потребители, които злоупотребяват с правата на други потребители на уеб сайта – в т.ч. – подвеждане, опити за измами и други нарушения, извършени в iDeals.bg.

VI. Анулиране на поръчки

1. Основни положения

1). С подаването на поръчка в iDeals.bg към Изпълнителя, потребителят склюва договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите и упражнява пълномощията, които са му дадени по силата на този договор.

2). Съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилага за договори:
• за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договора бъде изпълнен изцяло от търговеца;
• за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
• за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент за доставка на такива издания;
• за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказа.

3). iDeals.bg връща изплатени суми само и единствено на потребители, която не са получили извършената работа/услугата, която са заплатили чрез подаване на поръчка на оферта в iDeals.bg или при взаимен отказ/взаимно анулиране на поръчка между Изпълнителя и Купувача.

6). Не се допуска връщане на суми, заради качеството на обслужване или качеството на извършената работа, ако извършената услуга отговаря на описаното в офертата и условията, които са посочени на страницата на офертата. Купувачите могат да оценяват качеството на обслужването и получените услуги от Изпълнителя чрез даване на отзив и оценка за всяка закупена оферта.

7). Ако Купувач предяви нови и допълнителни изисквания, които не са упоменати в офертата, след като я е поръчал, той няма право да анулира поръчката на основание неизпълняването на тези нови и допълнителни изисквания, които не присъстват в страницата на офертата, получена от Изпълнителя.

8). iDeals.bg съветва потребителите да се придържат към посочените описания и условия в офертите, които са публиквуани в iDeals.bg, за да се избегнат спорове относно качеството и изпълнението на извършените услуги, които са поръчали.

9). От съображения за сигурност iDeals.bg си запазва правото да анулира поръчки и да задържа сделки във всички случаи на съмнения за измамни сделки и транзакции. Ако вие имате съмнения за несигурни и/или измамни сделки и/или транзакции, незабавно се свържете с екипа по поддръжка тук.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1). Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените услуги в уеб сайта IDEALS.BG.

2). Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3). Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4). Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата IDEALS.BG.

5). Всеки потребител се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги;
• да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

6). Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1). Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2). Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на IDEALS.BG.

3). Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез IDEALS.BG.

4). Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него услуга или стока, да достави в срок заявената за покупка услуга/стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

5). Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца .

6). Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

7). Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@iDeals.bg. Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8). Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

9). Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

1). Търговецът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2). Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя и информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

X. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца-оператор на уеб сайта iDeals.bg – „Уеб Партнър“ ЕООД, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им. Ако Потребителят продължи да използва уеб сайта iDeals.bg след направените промени, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.